17.12.2018 r.
W
ójt Gminy Stara Błotnica z a w i a d a m i a że na wniosek z dnia 14.12.2018 r. złożony przez Powiatowy Zarząd dróg Publicznych   wszczęto postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1133W Stara Błotnica-Jedlanka na odcinku od km 0+052 do km 3+230 ”  przewidzianego do realizacji na 143/1, 199/1, 198/1, 192/6, 191/3, 190/1, 189/6, 189/4, 256/2, 224/3, 224/5, 226/1, 227/4, 227/6, 229/3 i 242/4 obręb Stara Błotnica, 117, 37/1 i 140/2, obręb Czyżówka, 76 obręb Sopot, gmina Stara Błotnica, powiat białobrzeski, województwo mazowieckie. Przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 103   Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71). 
Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Stara Błotnica. Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Radomiu

06.12.2018 r.
26.11.2018 r.

26.11.2018 r.

06.11.2018 r.09.10.2018 r.

26.09.2018 r.


07.09.2018 r.


06.09.2018 r.

30.08.2018 r.

24.08.2018 r.20.08.2018 r.

16.08.2018 r.

13.08.2018 r.13.08.2018 r.

13.08.2018 r.

03.08.2018 r.

03.08.2018 r.
B. 6220.1.2018 ZAWIADOMIENIE stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
Wójt Gminy Stara Błotnica informuje wszystkich zainteresowanych oraz strony postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu kaczek i gęsi na działce o nr ewid. 158/12 położonej w Starej Błotnicy, że zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Państwa Iwony i Piotra Stachowiak. Z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Błotnica, pokój nr 12, w godz. 7.30 - 15.00, tel. /048/ 385 77 90 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
26.07.2018 r.


26.07.2018 r.

26.07.2018 r.


19.07.2018 r.
10.07.2018 r.

06.07.2018 r.

 02.07.2018 r.
28.06.2018 r.

28.06.2018 r.

28.06.2018 r.

26.06.2018 r.


14.06.2018 r.

14.06.2018 r.

12.06.2018 r.

30.05.2018 r.25.05.2018 r.

11.05.2018 r.
17.04.2018 r.

14.02.2018 r.

2018.02.06.

2018.01.17  

2018.04.04

30.01.2018 r.

Znak: B.6733.9.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA


Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) zawiadamia się że w zakresie prowadzonego w Urzędzie Gminy Stara Błotnica postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. „BLB4431A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica:

 784/1 – obręb Kadłub uzyskano niezbędne uzgodnienia


12.01.2018 r.
Z nak: B.6733.9.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 pn. „BLB4431A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 784/1 – obręb Kadłub.

12.01.2018 r.
Znak:B.6733.10.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STARA BŁOTNICA
że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wieży komunikacyjnej przewidzianego do realizacji na terenie n/w działek ewidencyjnych położonych w gminie Stara Błotnica: 361 – obręb Siekluki.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kocon Karol
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-12 13:00:23
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocon Karol
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-17 11:31:58
  • Liczba odsłon: 853
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1090814]

przewiń do góry